فارس

تحقق 4 درصدی برنامه تجهیز منابع در شعب بانک کشاورزی استان فارس

با تجهیز 2135میلیارد ریال منابع جدید تا پایان فروردین ماه سال1401 در شعب بانک کشاورزی استان فارس میزان سپرده های مردمی استان بالغ بر 136670 میلیارد ریال شد . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس برنامه 61000 می...

فعالیت بیش از 199 دستگاه خودپرداز و 46000 دستگاه پایانه فروش بانک کشاورزی در استان فارس

شعب بانک کشاورزی استان فارس تعداد 199 دستگاه خودپرداز و46018دستگاه پایانه فروش را تا پایان فروردین ماه سال 1401 در سرتاسر استان فارس نصب کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان فارس این تعداد دستگاه در مراکز ...

پرداخت بیش از 4300میلیارد ریال وجوه خرید تضمینی گندم در شعب بانک کشاورزی استان فارس

شعب بانک کشاورزی استان فارس مبلغ 4300میلیارد ریال بابت خرید تضمینی 62000 تن گندم را تا پایان فروردین ماه سال1401 پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس ، از آغاز فصل خرید گندم تا کنون ، بیش از 62000...

فروش بیش از 22 میلیارد ریال کارت هدیه در شعب بانک کشاورزی استان فارس

بیش از 22 میلیارد ریال کارت هدیه در شعب بانک کشاورزی استان فارس به فروش رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس ، شعب این استان تا پایان فروردین ماه سال 1401، تعداد 4240 کارت هدیه را به مبلغ 22 میلیارد و 617...

صدور بیش از 39000 فقره انواع کارت الکترونیکی توسط مدیریت بانک کشاورزی استان فارس

شعب استان فارس تا پایان فروردین ماه سال 1401 تعداد 39812 فقره انواع کارت الکترونیکی بانکی برای مشتریان خود صادرکردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس، میزان سرویس دهی دستگاههای خودپرداز شعب بانک کشاورزی اس...

پرداخت 49 میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان فارس

شعب بانک کشاورزی استان فارس در یک ماهه اول سال جاری مبلغ 49 میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی به متقاضیان زیر بخش های کشاورزی پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان فارس  این میزان تسهیلات به...

پرداخت بیش از 60 میلیارد ريال تسهيلات كشت گلخانه اي دربانک کشاورزی استان فارس

شعب بانک کشاورزی استان فارس در یک ماهه اول سال جاری مبلغ 60 میلیارد ریال تسهیلات در بخش كشت گلخانه اي و باهدف توسعه اين نوع كشت در جهت توليد محصولات كشاورزي پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس ، ...

پرداخت بیش از 361 میلیارد ریال تسهیلات دامداری توسط بانک کشاورزی استان فارس

شعب بانک کشاورزی استان فارس در 11 ماهه اول سال جاری مبلغ 361 میلیارد ریال تسهیلات دامداری به متقاضیان پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان فارس این میزان تسهیلات به 594 نفر از متقاضیان پرداخت شده ا...

پرداخت بیش از 240 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش صنایع تبدیلی توسط بانک کشاورزی استان فارس

شعب بانک کشاورزي استان فارس در یک ماهه اول سال جاری ، مبلغ 240 میلیارد ریال به متقاضیان حقیقی و حقوقی در زیربخش صنایع تبدیلی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس، این میزان تسهيلات به یک نفرمتقاضی...

صدور بیش از 284 میلیارد ریال انواع ضمانتنامه توسط بانک کشاورزی استان فارس

شعب بانک کشاورزی استان فارس در یک ماهه اول سال جاری سال جاری مبلغ 283 میلیارد و 782 میلیون ریال ضمانتنامه برای متقاضیان بخش های مختلف اقتصادی صادر کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس ،این میزان ضمانت نا...

پرداخت 1.2 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط شعب بانک کشاورزی استان فارس

شعب بانک کشاورزی استان فارس در یک ماهه اول سال جاری مبلغ 1.2 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به متقاضیان این بخش پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس این میزان تسهیلات به 3 نفر متقاضی پ...

پرداخت بیش از 85 میلیارد ریال تسهیلات باغداری در شعب بانک کشاورزی استان فارس

شعب بانک کشاورزی استان فارس در یک ماهه اول سال جاری مبلغ 85 میلیارد ریال تسهیلات باغداری پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس ،این میزان تسهیلات به تعداد 261 نفر از متقاضیان پرداخت شده است .

پرداخت 180 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در شعب بانک کشاورزی فارس

شعب بانک کشاورزی استان فارس در یک ماهه اول سال جاری بیش از 180 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس ، با پرداخت این میزان تسهیلات 7 دستگاه انواع ماشین آلا...

پرداخت بیش از 196 میلیارد ریال تسهیلات زراعت توسط مدیریت بانک کشاورزی استان فارس

شعب بانک کشاورزی استان فارس در یک ماهه اول سال جاری مبلغ 196 میلیارد ریال تسهیلات زراعت به متقاضیان این زیربخش کشاورزی پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان فارس ، این میزان تسهیلات به 264 نفر از مت...

پرداخت بیش از 31 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در شعب بانک کشاورزی استان فارس

شعب بانک کشاورزی استان فارس در یک ماهه اول سال جاری مبلغ 31 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس ،این میزان تسهیلات به تعداد 23 نفر از متقاضیان پرداخت شده است .  ...

پرداخت بیش از 1016 میلیارد ریال تسهیلات توسط شعب بانک کشاورزی استان فارس

شعب بانک کشاورزی در استان فارس در یک ماهه اول سال جاری مبلغ 1016 میلیارد ریال به متقاضیان زیر بخش های مختلف کشاورزی و بازرگانی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان فارس این میزان تسهیلات به 1256 نفر...

بیمه بیش از 149 هزار هکتار از اراضی در بانک کشاورزی استان فارس

در 7 ماهه سال زراعی 01-1400 بیش از 149 هزار هکتار از زمین های کشاورزی در استان فارس تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس ، بیش از 21 هزار بیمه گذار محصولات زراعی خود را ...

پرداخت بیش از 2،252 میلیارد ریال غرامت مربوط به سال زراعی 00-99 توسط بانک کشاورزی

بیش از2،252 میلیارد ریال غرامت مربوط به سال زراعی 00-99 توسط بانک کشاورزی استان فارس پرداخت شد. علاوه بر این در سال زراعی 01-1400 تا کنون بیش از 109 میلیارد ریال خسارت به کشاورزان تحت پوشش بيمه كشاورزي كه دچار خسارت شده بودند ، پ...

صدور بیش از 68 هزار بیمه نامه تا پایان فروردین ماه سال 1401 در بانک کشاورزی استان فارس

در 7 ماهه سال زراعی 01-1400 تا پایان فروردین ماه 1401 تعداد 68،178 بیمه نامه در بانک کشاورزی استان فارس صادر شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس ، از مجموع بیمه نامه های صادر شده 25،201 بیمه نامه در بخش با...

بیمه 35 هکتار از باغات در بانک کشاورزی استان فارس

در 7 ماهه سال زراعی 01-1400 تا پایان فروردین ماه 1401 قریب به 35 هزار هکتار از باغات در استان فارس تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس ، بیش از 25هزار بیمه گذار محصولات...
صفحه 1 از 65ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما