گيلان

پرداخت 78 ميليارد ريال تسهيلات وجوه اداره شده توسط بانك كشاورزي استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی فروردین ماه 1401مبلغ 78 میلیارد ریال تسهیلات وجوه اداره شده به متقاضیان زیربخش های مختلف پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان گیلان این میزان تسهیلات به 56 نفر متق...

پرداخت 354 ميليارد ريال تسهيلات غیر تکلیفی توسط بانك كشاورزي استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی فروردین ماه سال جاری مبلغ 354 میلیارد ریال تسهیلات غیرتکلیفی به متقاضیان زیربخش های مختلف پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان گیلان این میزان تسهیلات به 238نفر مت...

پرداخت 432 ميليارد ريال تسهيلات توسط بانك كشاورزي استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی فروردین ماه سال جاری بیش از 432 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش های مختلف کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان گیلان این میزان تسهیلات به 294نفر مت...

پرداخت بیش از 5 میلیارد ریال تسهیلات خدمات بازرگانی توسط بانک کشاورزی استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی فروردین ماه سال جاری بیش از 5 میلیارد ریال تسهیلات خدمات بازرگانی به متقاضیان در فعالیتهای عمده فروشی وخرده فروشی وانبارداری پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی استان گیلا...

پرداخت 226میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش های زراعت ، باغداری ودام طیور دربانک کشاورزی استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی فروردین ماه سال جاری بیش از 226 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش های زراعت ، باغداری دام وطیور پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان گیلان ، این میزان تسه...

پرداخت بیش از 10 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش شیلات وآبزیان دربانک کشاورزی استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی فروردین ماه سال جاری بیش از 10 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش شیلات وآبزیان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان گیلان ، این میزان تسهیلات به 11 نفر مت...

پرداخت 71 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش صنایع وابسته به کشاورزی در بانک کشاورزی استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی فروردین ماه سال جاری ، مبلغ 71 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش صنایع وابسته به کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان گیلان ، این میزان تسهیلات به...

پرداخت 92 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش احداث آماده سازی وتکمیل ساختمان طرح های کشاورزی توسط بانک کشاورزی استان گیلان

مجموعه شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی فروردین ماه سال جاری مبلغ 92 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش احداث آماده سازی وتکمیل ساختمان طرح های کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان...

پرداخت بیش از 11 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش فعالیت های جهانگردی توسط بانک کشاورزی استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی فروردین ماه سال جاری بیش از 11 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش فعالیتهای هتل ، مجتمع های جهانگردی (اشتغال روستایی ) پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی استان گیلان ، این می...

پرداخت 31 میلیارد ریال تسهیلات سلف توسط بانك كشاورزي استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی فروردین ماه سال جاری مبلغ 31میلیارد ریال تسهیلات سلف به کشاورزان گیلانی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك دراستان گیلان، این میزان تسهیلات به111 نفر کشاورز پرداخت شده است .

پرداخت 3529 میلیارد ریال تسهیلات سلف توسط بانك كشاورزي استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی سال 1400 مبلغ 3529میلیارد ریال تسهیلات سلف به کشاورزان گیلانی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك دراستان گیلان، این میزان تسهیلات به15459 نفر کشاورز پرداخت شده است .

پرداخت بیش از 194 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش شیلات وآبزیان دربانک کشاورزی استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی سال 1400 بیش از 194 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش شیلات وآبزیان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان گیلان ، این میزان تسهیلات به 170 نفر متقاضی درزیر...

پرداخت 6251 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش صنایع وابسته به کشاورزی در بانک کشاورزی استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی سال 1400 ، مبلغ 6251 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش صنایع وابسته به کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان گیلان ، این میزان تسهیلات به 3746 نفر ...

پرداخت 711 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش احداث آماده سازی وتکمیل ساختمان طرح های کشاورزی توسط بانک کشاورزی استان گیلان

مجموعه شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی سال 1400 مبلغ 711 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش احداث آماده سازی وتکمیل ساختمان طرح های کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان گیلان ، ای...

پرداخت بیش از 364 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش فعالیتهای جهانگردی توسط بانک کشاورزی استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی سال 1400 بیش از 364 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش فعالیتهای هتل ، مجتمع های جهانگردی (اشتغال روستایی ) پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی استان گیلان ، این میزان تسهیلات...

پرداخت بیش از 1528 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی استان گیلان

مجموعه شعب بانک کشاورزی استان گیلان طی سال 1400بیش از 1528 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان گیلانی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان گیلان این میزان تسهیلات به 1436 نفر از متقاضیان معرفی شده از سوی...

پرداخت 10511 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخشهای زراعت ، باغداری ودام طیور دربانک کشاورزی استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی سال 1400 بیش از 10511 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش های زراعت ، باغداری دام وطیور پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان گیلان ، این میزان تسهیلات به 21...

پرداخت 1261 میلیارد ریال تسهیلات به بنگاههای کوچک ومتوسط

مجموعه شعب بانک کشاورزی استان گیلان طی سال 1400 بیش از 1261 میلیارد ریال تسهیلات به بنگاههای کوچک ومتوسط پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان گیلان این میزان تسهیلات برای 197 فقره بنگاه های کوچک ومتوسط برا...

پرداخت بیش از 2012 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه در بانک کشاورزی استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی سال 1400 بیش از 2012 میلیارد تسهیلات قرض الحسنه پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان گیلان ، این میزان تسهیلات به 4122 نفر پرداخت شد.

پرداخت بیش از 2012 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه در بانک کشاورزی استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان طی سال 1400 بیش از 2012 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان گیلان ، این میزان تسهیلات به 4122 نفر پرداخت شد.
صفحه 1 از 26ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما