طرح‌ بانوی ایرانی

یکی از ضرورتهای مهم زندگی زنان در جامعه ، آشنایی با خدمات متنوع بانکی و استفاده از تسهیلات آن است زیرا آشنایی کامل با این خدمات و دسترسی آسان تر زنان به منابع اعتباری به معنای دسترسی کامل خانواده به رفاه بیشتر خواهد بود. تلاش بانک کشاورزی در این سال ها این بوده است که تمام زنان شهری و روستایی ، به این منابع دسترسی داشته و در فعالیتهای اقتصادی سهیم و شریک باشند. یکی از این خدمات طرح «بانوی ایرانی» است که با هدف گسترش اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی لازم برای زنان،کمک به اقشار آسیب‌پذیر و فقرزدایی از جامعه زنان کشور ، آشنایی زنان شهری و روستایی با فعالیت‌های بانکی و تشویق آنها برای سپرده‌گذاری و پس‌انداز و به طور کلی بانک پذیر کردن آنان طراحی شده است .

همه بانوان با مراجعه به شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور می توانند ضمن افتتاح «حساب سپرده سرمایه گذاری (1%) بانوی ایرانی» از مزایای این حساب که شامل دریافت تسهیلات مرابحه با نرخ سود ویژه است ( به شرح جدول ذیل) بهره مند شوند.

ردیف مدت سپرده گذاری نسبت وام به سپرده مدت بازپرداخت نرخ تسهیلات
1 یک ماه 50 درصد مبلغ سپرده گذاری 6 ماهه 18%
2 چهار ماه 70 درصد مبلغ سپرده گذاری 12 ماهه 14%
3 چهار ماه 50 درصد مبلغ سپرده گذاری 24 ماهه 14%
4 چهارماه 85 درصد مبلغ سپرده گذاری 12 ماهه 15%
قالب دلخواه شما