شفافیت مالی در بانک کشاورزی
در راستای ایجاد شفافیت مالی در بانک کشاورزی، اطلاعات زیرقابل دریافت است:
اطلاعات مربوط به صورتهای مالی
صورتهای مالی حسابرسی شده
گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی
گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی
اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک
وضعیت کفایت سرمایه
قالب دلخواه شما