آشنایی با مرکز پژوهش‌های کاربردی

پژوهش در دنیای امروز یکی از محورها و شاخص های اصلی پیشرفت و توسعه پایدار به شمار می رود. بانک کشاورزی با ایجاد اداره کل بررسی های اقتصادی در سال 1374، تمرکز بر پژوهش محوری در پیشبرد بهینه فعالیت ها را در دستور کار قرار داد. گسترش دامنه فعالیت و تنوع موضوعات منجر به بسط این اداره کل و در نهایت ایجاد اداره کل تحقیق و توسعه در سال 1379 شد. بواسطه اثربخشی نتایج پژوهش ها و تحقیقات اداره کل تحقیق و توسعه، بانک کشاورزی با ایجاد مرکز پژوهشهای کاربردی در سال 1394 گام مهم و اساسی در جایگاه بخشی حداکثری به فعالیت های پژوهش محوری برداشت که بواسطه آن ارکان مرکز شامل شورای راهبری، شورای پژوهشی و مرکز پژوهشهای کاربردی با 5 گروه تخصصی در کنار سایر حوزه ها به فعالیت پرداخت. نگاهی گذرا به عملکرد مطالعاتی بانک کشاورزی گویای انجام 143 پژوهش ملی و استانی و حمایت از تدوین 708 رساله کارشناسی ارشد ودکترا مرتبط با مباحث تخصصی بانک کشاورزی بوده است.

«دکتر محمد حسین حمزه پوری»

ساختار مرکز پژوهش های کاربردی

ساختار

مراحل انجام پژوهش

ساختار

عکس هفته پژوهش:

ساختار

ماموریت و چشم انداز

ماموریت:

ماموریت ما انجام پژوهش و مطالعات کاربردی در جهت اهداف و ماموریت های بانک با استفاده از استعدادها و قابلیت های داخلی، مشاوران و پژوهشگران بیرونی و مراکز علمی و پژوهشی در عرصه ملی و بین المللی است.

چشم انداز:

«پویا، نوآور و توانمند در انجام و ارائه پژوهش های کاربردی برای سیاست گذاری و تصمیم سازی فعالیت های بانک در سطح ملی و بین المللی»

طرح های پژوهشی انجام شده

بررسی چالش های موجود جهت فروش خدمات الکترونیکی و ارائه راهکارهای بهبود این وضعیت

نقش مدیر ارتباط در بانکداری شرکتی

بازنمایی مسئولیت های اجتماعی

«درصورت تمایل برای مطالعه طرح های فوق، درخواست خود را به آدرس الکترونیکی R-D@agri-bank.com اعلام نمایید.»

کتب چاپ شده

انجام مطالعات تطبیقی خدمات بانک های کشاورزی دنیا

ارائه روشی برای طبقه بندی مشتریان بر اساس ریسک پولشویی در بانک کشاورزی

خلاصه طرح های پژوهشی بانک کشاورزی 1396-1390

«درصورت تمایل برای مطالعه کتاب های فوق، درخواست خود را به آدرس الکترونیکی R-D@agri-bank.com اعلام نمایید.»

KPMG

این قرارداد با شرکت آلمانی KPMG به عنوان یکی از چهار شرکت بزرگ حسابرسی دنیا به منظور «تحليل شكاف نظام مديريت تطبيق در بانك كشاورزي» منعقد گردید. گزارش «تحليل شكاف نظام مديريت تطبيق در بانك كشاورزي» در قالب 7 بخش فرهنگ ، اهداف ، ريسك ، برنامه ، سازمان ، تعاملات ، پايش و بهبود ارائه شده و موجود است. فرایند نظارت بر پايه الگوي سه گانه دفاعي به شرح نمودار زير است :

ساختار
قالب دلخواه شما
bki