آشنایی با مرکز پژوهش‌های کاربردی

ساختار مرکز پژوهش های کاربردی:
ساختار
 
مراحل انجام پژوهش:
ساختار
 
عکس هفته پژوهش:
ساختار
 
ماموریت:

ماموریت ما انجام پژوهش و مطالعات کاربردی در جهت اهداف و ماموریت های بانک با استفاده از استعدادها و قابلیت های داخلی، مشاوران و پژوهشگران بیرونی و مراکز علمی و پژوهشی در عرصه ملی و بین المللی است.

چشم انداز:

«پویا، نوآور و توانمند در انجام و ارائه پژوهش های کاربردی برای سیاست گذاری و تصمیم سازی فعالیت های بانک در سطح ملی و بین المللی»

طرح های پژوهشی انجام شده:

بررسی چالش های موجود جهت فروش خدمات الکترونیکی و ارائه راهکارهای بهبود این وضعیت

نقش مدیر ارتباط در بانکداری شرکتی

بازنمایی مسئولیت های اجتماعی

«درصورت تمایل برای مطالعه طرح های فوق، درخواست خود را به آدرس الکترونیکی R-D@agri-bank.com اعلام نمایید.»
 
کتب چاپ شده:

انجام مطالعات تطبیقی خدمات بانک های کشاورزی دنیا

ارائه روشی برای طبقه بندی مشتریان بر اساس ریسک پولشویی در بانک کشاورزی

خلاصه طرح های پژوهشی بانک کشاورزی 1396-1390

«درصورت تمایل برای مطالعه کتاب های فوق، درخواست خود را به آدرس الکترونیکی R-D@agri-bank.com اعلام نمایید.»
 
KPMG

این قرارداد با شرکت آلمانی KPMG به عنوان یکی از چهار شرکت بزرگ حسابرسی دنیا به منظور «تحليل شكاف نظام مديريت تطبيق در بانك كشاورزي» منعقد گردید. گزارش «تحليل شكاف نظام مديريت تطبيق در بانك كشاورزي» در قالب 7 بخش فرهنگ ، اهداف ، ريسك ، برنامه ، سازمان ، تعاملات ، پايش و بهبود ارائه شده و موجود است. فرایند نظارت بر پايه الگوي سه گانه دفاعي به شرح نمودار زير است :

ساختار

 

قالب دلخواه شما
bki