رشد 137 درصدي پرداخت تسهیلات توسعه مكانيزاسيون توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 162 میلیارد ریال تسهیلات توسعه مكانيزاسيون پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 355 نفر متقاضي پرداخت شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پرداخت 150 درصد و از نظر مبلغ پرداخت 137 درصد رشد داشته است.

قالب دلخواه شما
bki