پرداخت 68 ميليارد ريال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال1399 ، مبلغ 68  میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملي پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 166 نفر متقاضي پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki