بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی جزو ده استان برتركشور در پرداخت تسهيلات گياهان دارويي طي سال 1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سال1398 ، مبلغ 55 میلیارد ریال تسهیلات در زمينه كشت گياهان دارويي پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 175نفر متقاضي پرداخت شد و استان در جايگاه ده استان برتر كشور در زمينه پرداخت تسهيلات گياهان داروي قرار گرفت.

قالب دلخواه شما
bki