پرداخت 12 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در نيمه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در شش ماهه اول 1399 ، مبلغ 12 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 63 نفر متقاضي پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki