خراسان جنوبي

پرداخت قریب به 2 میلیارد ریال غرامت به مرغداران خسارت دیده در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

در سال زراعی جاری ،قریب به 2 میلیارد ریال غرامت به مرغداران خسارت دیده در استان خراسان جنوبی پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی این میزان غرامت به 8 نفر ازمرغداران خسارت دیده پرداخت ش...

پرداخت بیش از 523 میلیون ریال غرامت به بیمه گذاران تنه درخت در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

در سال زراعی جاری ،بیش از 523 میلیون ریال غرامت به بیمه گذارانی که تنه درختان آنان دچار خسارت شده بود  در استان خراسان جنوبی پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی این میزان غرامت به 31 نفر ...

پرداخت بیش از 25 میلیارد ریال غرامت به دامداران خسارت دیده در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

در سال زراعی جاری ،بیش از 25 میلیارد ریال غرامت به دامداران خسارت دیده در استان خراسان جنوبی پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی این میزان غرامت به 5000 نفر از دامداران خسارت دیده پرداخت ش...

بیمه بیش از 1000 اصله تنه درخت در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال زراعی تا کنون

در 6 ماهه اول سال زراعی 99-98 ، 1087 اصله تنه درخت در استان خراسان جنوبی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی تعداد 1307 نفر بیمه گذار، تنه درختان باغات خود را...

پرداخت بیش از 223 میلیارد ریال غرامت به بهره برداران خسارت دیده در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

در سال زراعی جاری ،بیش از 223 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان،دامداران و بهره برداران خسارت دیده در استان خراسان جنوبی پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی این میزان غرامت به 29429 نفر از خسارت ...

بیمه بیش از 24 هزار هکتار باغات در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال زراعی تا کنون

در 6 ماهه اول سال زراعی 99-98 ، 24251هکتار از باغات  استان خراسان جنوبی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی تعداد 33448 نفر بیمه گذار، باغات خود را تحت پوشش بی...

بیمه بیش از 13 هزار هکتار اراضی در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال زراعی تا کنون

در 6 ماهه اول سال زراعی 99-98 ، 13200هکتار اراضی زراعی در استان خراسان جنوبی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی تعداد 4832 نفر بیمه گذار، اراضی زراعی خود را تحت ...

بیمه بیش از 46 هزار هکتار اراضی منابع طبیعی در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال زراعی تا کنون

در 6 ماهه اول سال زراعی 99-98 ، 46191هکتار اراضی منابع طبیعی در استان خراسان جنوبی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی تعداد 4 نفر بیمه گذار، اراضی منابع طبیعی خو...

بیمه بیش از 28 میلیون قطعه طیور در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال زراعی تا کنون

در 6 ماهه اول سال زراعی 99-98 تعداد 748389 راس انواع دام در استان خراسان جنوبی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی تعداد 1737 نفر بیمه گذار، انواع طیور گوشتی و تخ...

بیمه بیش از 700 هزار راس انواع دام در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

در 6 ماهه اول سال زراعی 99-98 تعداد 748389 راس انواع دام در استان خراسان جنوبی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی،تعداد 17302 نفر بیمه گذار، انواع دام های سبک و ...

صدور 192 ميليارد ريال ضمانتنامه توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال1398 تا کنون مبلغ 192 میلیارد ریال انواع ضمانتنامه صادر كرده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، شعب بانک کشاورزی اين استان از ابتداي سال جاري تا ني...

پرداخت 448 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال1398 تا کنون مبلغ 448 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج پرداخت كرده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی،  اين ميزان تسهيلات به 1466 نفر پرداخت شدكه نس...

پرداخت 102 میلیارد ریال تسهیلات به مدد جویان توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال1398 تا کنون مبلغ 102 میلیارد ریال تسهیلات به مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد ، بهزیستی و نهادهای حمایتی پرداخت كرده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنو...

پرداخت 211 میلیارد ریال غرامت به كشاورزان خسارت ديده توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

در سال زراعی گذشته(98-97)، مبلغ 211 میلیارد ریال غرامت به خسارت دیدگان بیمه شده در استان خراسان جنوبی پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، در سال زراعی گذشته مبلغ  211 میلیارد  ریال ...

پرداخت 413 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتدای سال1398 تا کنون مبلغ 413 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی توسط پرداخت كرده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، با عنایت به تفاهم نامه منع...

پرداخت 125 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال1398 تا کنون مبلغ 125 میلیارد ریال تسهیلات به منظور افزایش ضریب مکانیزاسیون پرداخت كرده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 248...

پرداخت 362 میلیارد ریال تسهیلات گلخانه توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتدای سال 98 تا کنون مبلغ 362 میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد و توسعه كشت گلخانه پرداخت كرده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، با عنایت به سیاست گذاری ج...

پرداخت 16هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال1398 تا کنون مبلغ 16 هزارو 300 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت كرده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، شعب بانک کشاورزی استان از ابتدای سال جاری تا کنو...

پرداخت 322 میلیارد ریال تسهیلات خسارت سیل توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال1398 تا کنون مبلغ 322 میلیارد ریال تسهیلات خسارت سیل پرداخت کرده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، این تسهیلات به تعداد 4085 فقره  ب...

پرداخت بیش از 5900 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه بیش از 5900 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی،از ابتدای سال جاری تا پایان آبا...
صفحه 4 از 15ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما
bki