خراسان جنوبي

پرداخت 38 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی دربانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 97

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1397، تعداد 219 فقره تسهیلات اشتغالزایی به منظور رونق کسب و کار به متقاضیان پرداخت کرد.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،در سال 1397 مبلغ 38 میلیارد ر...

بهره مندی بیش از 400 نفر دربانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از تسهیلات اشتغال پایدار در سال 97

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1397، تعداد 417 فقره تسهیلات اشتغال پایدار به متقاضیان پرداخت کرد . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،در سال 1397 مبلغ 856 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار...

رشد 90درصدی تسهیلات پرداختی قرض الحسنه ازدواج دربانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1397، تعداد 2171 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کرد . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،در سال 1397 مبلغ 332 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحس...

پرداخت 35 میلیارد ریال تسهیلات توسعه مکانیزاسیون دربانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 97

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1397، تعداد 142 فقره تسهیلات به منظور توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی به متقاضیان پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،در سال 1397 مبلغ 68 میل...

رشد 200درصدی مبلغ تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی دربانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1397، تعداد 2978 فقره تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت کرد.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،در سال 1397 مبلغ 1102 میلیارد ریال تسهیل...

تحقق بیش از 34 درصد برنامه صدور ضمانتامه توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 97

 شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1397، تعداد 487 فقره ضمانتامه صادر کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،در سال 1397 مبلغ 168 میلیارد ریال انواع ضمانتامه برای 487 نفر متقاضی ص...

ه مندی بیش از 1100 نفرعشایر استان خراسان جنوبی از تسهیلات عشایر کوچنده بانک کشاورزی در سال 1397

در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1397، تعداد 1150 فقره تسهیلات ویژه عشایر کوچنده پرداخت کرد.  .به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،در سال 1397 مبلغ 88 میلیارد ریال تسهیلات به تعداد 115...
با مشارکت بانک کشاورزی، مرکز خدمات جامع سلامت در خراسان جنوبی افتتاح شد

با مشارکت بانک کشاورزی، مرکز خدمات جامع سلامت در خراسان جنوبی افتتاح شد

  مرکز خدمات جامع سلامت پروفسور بلالی با حمایت مالی و مشارکت 7 میلیارد ریالی بانک کشاورزی در شهر مود استان خراسان جنوبی افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب  بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، این بانک در راستای ای...

تحقق 98درصدی برنامه تعهدی بانکداری مجازی بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

سهم بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از مبالغ تراکنش پایانه های فروش سیستم بانکی استان در بهمن ماه سال جاری 17 درصد است. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، این میزان تراکنش نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد رشد د...

رشد 161 درصدی تعداد پایانه های فروش بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

تعداد پایانه های فروش بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی تا پایان بهمن ماه سال جاری به 7295 دستگاه رسید. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، تعداد پایانه های فروش بانک کشاورزی در این استان بیش از 7295 دستگاه تا بهم...

صدور بیش از 75000 کارت توسط شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، بیش از75هزار فقره کارت بانکی برای مشتریان صادر کردند. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، طی این مدت تعداد 75725 فقره کارت توسط شعب بانک ...

فروش 20 میلیارد ریال کارت هدیه طی ده ماه در بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی

 از ابتدای سال 1397 تا پایان دی ماه، مبلغ 20 میلیارد ریال کارت هدیه در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی صادرو به فروش رسیده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،جمع مبالغ کارت های هدیه به فر...

انجام بیش از 87000 تراکنش الکترونیکی توسط دارندگان همراه بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی

از ابتدای سال 1397 تا پایان دی ماه، تعداد 87323 تراکنش توسط دارندگان همراه بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی انجام شده است. .به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،تعداد 87232 تراکنش در این استان طی م...

رشد 161 درصدی در تعداد دستور پرداخت های صادره بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی

 از ابتدای سال 1397 تا پایان دی ماه، تعداد 20935 دستور پرداخت در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی صادر شده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،تعداد 20935 دستور پرداخت در این استان طی مدت م...

رشد 123 درصدی تعداد مشتریان همراه بانک در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

 از ابتدای سال 1397 تا پایان دی ماه، 6150 نفر مشتری جدید در استان خراسان جنوبی به جمع افراد استفاده کننده از همراه بانک کشاورزی پیوستند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی،تعداد 6150 نفر در این ا...

انجام بیش از 7000 تراکنش توسط مشتریان اینترنت بانک در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

 از ابتدای سال 1397 تا پایان دی ماه، تعداد 7408 تراکنش توسط مشتریان دارنده اینترنت بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی انجام شده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،تعداد 7408 تراکنش در این...

رشد 218 درصدی تعداد مشتریان اینترنت بانک در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

 از ابتدای سال 1397 تا پایان دی ماه، تعداد 1066 نفر مشتری جدید در استان خراسان جنوبی به جمع افراد استفاده کننده از اینترنت بانک کشاورزی پیوستند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی،تعداد 1066 نفر ...

تعداد 6627 دستگاه پایانه فروش بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی فعال است

 تعداد 6627 دستگاه پایانه فروش بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی  فعال است. .به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،رسوب پایانه های فروش این استان منتهی به دی ماه 97 امسال مبلغ 201 میلیارد ر...

رشد 100 درصدی بیمه مراتع استان خراسان جنوبی تا پایان دی ماه 97 در بانک کشاورزی

 از ابتدای سال زراعی 98-97 تا کنون ،44000 هکتار مراتع استان خراسان جنوبی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، طی 5  فقره قرارداد 44000 هکتار مراتع اس...

بیمه 9 میلیون قطعه طیور تا پایان دی ماه 97 در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

 از ابتدای سال زراعی 98-97 تا کنون ،9میلیون و 140 هزار قطعه طیور نیمچه گوشتی در استان خراسان جنوبی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی،تعداد 569 نفر بیمه ...
صفحه 7 از 15ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما
bki