نظام پیشنهادها با رویکرد تقویت روحیه مشارکت ، کارگروهی و تیمی و همچنین اصلاح و بهبود روش های انجام کار، در سال 1381 در بانک عملیاتی شد. بانک کشاورزی از جمله پیشگامان پیاده سازی و بهره گیری از نظام پیشنهادها در صنعت بانکداری کشور محسوب می شود. این فرآیند که در ابتدا به صورت غیرمکانیزه آغاز شده بود با استفاده از بستر الکترونیکی امکان مشارکت بیشتر همکاران و مشتریان  بانک را در فراهم آورد.

در ساختار نظام پیشنهادات 9 کمیته اصلی متناسب با حوزه های فعالیت بانک تعریف شده است تا امکان بررسی تخصصی ایده ها در اسرع وقت توسط خبره گان هر حوزه فراهم شود.

به منظور جلب مشارکت حداکثری کارکنان ، ارائه راه حل های متناسب با اولویت های بانک و نیز افزایش سرعت دریافت ایده ها ، مکانیزم برگزاری فراخوان برای موضوعات مشخص برگزار می شود تا بهترین راه حل های ممکن در بازه زمانی مشخص احصا ، جمع بندی و ارایه گردند.

از جمله موفقیت های نظام پیشنهادات بانک کشاورزی جمع آوری تعداد قریب به 60 هزار پیشنهاد اخذ که از این تعداد، حدود 1300 پیشنهاد اجرا و عملیاتی شده است.

دکتر محمد حسین حمزه پوری

 

ورود به سامانه نظام پیشنهادها

قالب دلخواه شما
bki